Ujësjellësi i Dushkajës

Vlera e projektit :1,296,178.70€

Gjate vitit 2013 ne N.T.P FIDANI-L kemi bere ekzekutimin e punimeve ne ketë projekt te financuar nga Ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinor, Ministria e zhvillimit ekonomik dhe KRU ,, Radoniqi’’ Sh.a Gjakovë (faza e parë e projektit ).
Rëndësia e këti kanali ne gjatësi prej 2000 m qëndron ne përmirësimin e ujit te pijes si dhe humbjes se prurjeve ne liqenin e Radoniqit