Ndërtimi i kanaleve për ujitje ne zonat rurale

Vlera e projektit :940,451,00€

Ky projekt është realizuar nga ana e kompanisë sonë N.T.P FIDANI-L gjate periudhës kohore 2011-2012 dhe 2013, ky projekt është i financuar nga K.K Gjakovë. Nga vete titulli i projektit ndërtimi i këtyre kanaleve është shumë i rendesishem për ujitjen e qindra hektarëve toke bujqësore.